Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Výběr ředitele Kulturního centra

17. listopadu 2016 v 19:50 | Ivan Ládr |  Zastupitelstvo po volbách 2014
V minulých dnech probíhaly vzrušené debaty ohledně výběru nového ředitele Kulturního centra Týniště n.Orl.

Z mého pohledu vše začalo usnesením Rady města Týniště n.Orl. č. 52 ze 17.10.2016, kterým rada schválila vítěze výběrového řízení na ředitele KC, pana Ing. Karla Janečka (usnesení je k dispozici níže, stejně jako další dokumenty, o kterých zde je řeč).

Bylo krátce po volbách do zastupitelstev krajů, které se konaly 7.-8.10.2016, tak jsem si řekl, že Ing. Karel Janeček zřejmě svůj krajský mandát neobhájil a vcelku pohotově si sehnal nové místo.

Taky mne napadlo, že by mohlo jít o politickou trafiku. Hned jsem se ovšem za tuto myšlenku zastyděl, nelze za vším hned hledat nějakou nekalost.

Zde by stála za připomenutí nedávná historie ředitelování KC. Až do listopadu 2016 funkce ředitele KC náležela panu Liborovi Stolínovi. Z důvodu jeho dlouhodobé nemoci ovšem v létě 2015 proběhlo výběrové řízení (odkaz na podmínky dáváme k dispozici níže) na zastupujícího ředitele KC. Za podstatné považuji připomenout, že zastupující ředitel měl funkci vykonávat na dobu určitou, po dobu nemoci Libora Stolína, což mohlo být jeden měsíc nebo 5 let. V rámci výběrového řízení měla být předložena koncepce rozvoje kultury v Týništi n.Orl. Časový horizont pro tuto koncepci nebyl vymezen, což ani nešlo vzhledem k neurčitosti doby, po kterou zastupování mělo probíhat. Tyto okolnosti zmiňuji, neboť později paní starostka panu Kavkovi, který z výběrového řízení vzešel jako vítěz, leccos vytýkala, výtky ale byly v rozporu s podmínkami jmenování pana Kavky.

Výběrem pana Janečka pro mne věc dočasně skončila. Radě náleží pravomoc ředitele KC jmenovat a nebyl jsem informován o nějakých nepravostech. Předpokládal jsem, že se rada řídila doporučením kulturní komise.

Záhy jsem se ovšem dozvěděl, že většina členů kulturní komise hlasovala pro zastupujícího ředitele Tomáše Kavku. Rada má právo neřídit se doporučením svého poradního orgánu, rozhodnutí, kterým se od doporučení odklání, by ale dle mého názoru měla náležitě a podrobně odůvodnit.

Kolem výběru pana Janečka se následně rozpoutala přestřelka mezi místními divadelníky a radou. Česká televize odvysílala na téma výběru nového ředitele KC reportáž.

Na dopis divadelníků reagovala rada usnesením č. 54 a dopisem zastupitelům.

Rada panu Tomáši Kavkovi vytýkala zejména neplnění předložené koncepce rozvoje kultury.

Osobně nemám o činnosti KC podrobnější informace. Byl jsem proto zvědavý na informace od zastupitelů Koldinského a Beránka, kteří jsou členy kulturní komise.

Mezitím ovšem dne 7.11.2016 rada vydala rozhodnutí o nejmenování pana Karla Janečka ředitelem.

Předtím ale panu Janečkovi byl předán jmenovací dekret, který od něho byl vylákán zpět pod záminkou technické chyby.

15.11.2016 se uskutečnila schůzka zastupitelstva s divadelníky, na které se hledalo řešení situace ohledně ředitele KC. Když jsem na jednání dorazil, paní starostka zrovna předčítala sáhodlouhou obžalobu bývalého ředitele Kavky. Bylo mu vytýkáno všechno možné, nevydařená reklamace špatných židlí (to byl ale problém spíše minulého vedení města, které řídilo rekonstrukci KC), nedostatky v účetnictví (ano kontrola proběhla a nějaké nedostatky se vyskytly, z mého pohledu se měly řešit výzvou k nápravě, jinak zase o tak fatální nedostatky nešlo), neplnění koncepce rozvoje kultury, atd. U neplnění koncepce se zastavím.Pan Proche na obhajobu pana Kavky uvedl, že koncepce byla navržena na několik let dopředu. Tomu paní starostka oponovala tím, že pan Kavka měl pracovní poměr na dobu určitou, která skončila asi po 8 měsících návratem pana Stolína. Tento argument považuji za zcestný. V případě pracovního poměru na dobu určitou po dobu nemoci pan Kavka nemohl tušit, o jakou dobu jde a nemohl koncepci zpracovat např. na 8 měsíců. Nikdo nemohl předem vědět, kdy se pan Stolín vrátí do práce. Z výběrového řízení, v němž pan Kavka v roce 2015 uspěl, nevyplynulo, že by koncepce měla být zpracována na několik měsíců.

Z jednání vyplynula i řada zajímavých postřehů. Řada zastupitelů, kteří přišli do kontaktu s prací pana Kavky, byli s jeho výsledky spokojeni. Rovněž divadelníci si spolupráci s bývalým ředitelem Kavkou pochvalovali. Zjistilo se, že, ačkoliv pan Kavka byl ve funkci nováčkem, nikdo pravděpodobně až do léta 2016 jeho činnost neprověřoval a neupozornil jej na chyby, kterých se dopustil. Např. nezásadním pochybením v oblasti účetnictví se dalo zabránit, pokud by se pana Kavkovi dostalo podpory ze strany finančního odboru městského úřadu (což by ovšem musel iniciovat pan Kavka nebo vedení města). Výběrové řízení, v němž byl vybrán pan Janeček, údajně v případě pohovoru s panem Kavkou probíhalo tak, že starostka v monologu panu Kavkovi vyčítala vše možné i nemožné, takže neměl sílu se rozhovořit o své koncepci.

V průběhu jednání se stalo zřejmé, že postoje většiny zastupitelů a rady se neschodují. Rada byla pro vyhlášení nového výběrového řízení. Většina zastupitelů se po mediálních aférách obávala, že by výběrové řízení mohlo být aférami ovlivněno. S ohledem na spokojenost s prací pana Kavky za přijatelné považovali, aby se vycházelo z výběrového řízení, které se konalo v roce 2015. Pokud by pan Kavka o práci měl zájem, většina zastupitelů by podporovala jmenování pana Kavky do funkce na 2 roky s tím, že zastupitelstvo, jež bude zvoleno v příštích komunálních volbách, rozhodne o dalším obsazení funkce ředitele KC.

Rada byla upozorněna, že většina zastupitelů je připravena na příštím jednání zastupitelstva radě odejmout její pravomoc jmenovat ředitele KC a sama o této funkci rozhodnout, pokud by rada názor většiny zastupitelů nerespektovala.

Věřím, že v nejbližší době proběhnou jednání s bývalým ředitelem Kavkou o jeho případném návratu do funkce.

Osobně toto řešení po zvážení všech faktů podporuji a případně budu hlasovat společně s dalšími zastupiteli, kteří podporují jmenování pana Kavky na další 2 roky do funkce ředitele KC.

Nesouhlasím s tím, jak se rada zachovala k panu Karlu Janečkovi. Nevidím nic špatného na tom, kdyby použil koncepci rozvoje kultury zpracovanou jeho manželkou, pokud byl přesvědčen o její správnosti. Určitě měl k jejímu použití souhlas manželky a možná jí s koncepcí v roce 2015 pomáhal. Hovořit o ztrátě důvěry v pana Janečka z tohoto důvodu mi přijde podivné. Pokud si dobře pamatuji, za dva roky, co jsem zastupitelem, pan Janeček se pro Týniště několikrát snažil na kraji leccos vymoci a zasloužil by proto určitou míru vděku.

Rada udělala chybu, když ve výběrovém řízení nerespektovala názor kulturní komise, z falešných důvodů zavrhla pana Kavku a upřednostila pana Janečka. Věci nasadila korunu tím, když pana Janečka označila za plagiátora, což proběhlo i médii a vůči panu Janečkovi bylo nespravedlivé.

Ivan Ládr


Výběr z tisku:

 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.