Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Ustavující jednání Zastupitestva města Týniště nad Orlicí dne 3.11.2014

30. listopadu 2014 v 12:29 | Ivan Ládr |  Zastupitelstvo po volbách 2014
Dne 3.11.2014 proběhlo ustavující jednání Zastupitelstva Týniště nad Orlicí. Níže jsou uvedeny zápis zpracovaný tajemníkem ing. Paštikou, usnesení a zvukový záznam z jednání.
Zápis není zcela přesný, ale zásadní chyby, které by zkreslovaly podstatným způsobem popis průběhu jednání neobsahuje. Zvukový záznam bohužel obsahuje dlouhé "prázdné" pasáže, kdy probíhala tajná volba orgánů města. Navrhovali jsme veřejnou volbu, se kterou jsme ovšem neuspěli.

1) Z Á P I S
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí
konaného dne 03.11.2014

Program:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členů zastupitelstva
 3. Schválení programu
 4. Volba návrhové a volební komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 5. Organizační řád voleb
 6. Rozhodnutí o způsobu volby orgánů města
 7. Volba starosty, místostarosty nebo místostarostů, dalších členů rady, předsedů finančního a kontrolního výboru
 8. Schválení zástupců města do společností, kde má město majetkový podíl
 9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

K BODU 1

Zasedání zahájil a řídil dosavadní starosta Ing. Matička J. Zasedání bylo přítomno podle prezenční listiny 17 členů zastupitelstva města zvoleného dne 11.10.2014. Zasedání bylo dále přítomno 83 občanů města.

K BODU 2

Nově zvolené zastupitelstvo města složilo zákonem předepsaný slib.

K BODU 3

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu jednání: Ing. Ládr dal protinávrh, který spočíval v doplnění programu, změnu jednacího řádu (bod a) a dále o bod představení jednotlivých kandidátů (bod b) a jejich volebních programů. Dále navrhl vyřadit s programu bod 8 ,,Volba zástupců města v organizacích, kde má město majetkovou účast, nebo je jejich členem". O jednotlivých protinávrzích bylo hlasováno samostatně:

První protinávrh byl zamítnut poměrem 10 ku 7 (bod a)

Druhý protinávrh by zamítnut poměrem 10 ku 7 (bod b)

Třetí protinávrh - vyřazení bodu 8, byl zamítnut poměrem 11 ku 6 (1 zdržel se )
Poté bylo hlasováno o původním programu:

Hlasování: 15 pro 1 proti 1 zdržel se.

K BODU 4

Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou a volební komisi. Návrhová komise byla zvolena ve složení: MUDr. Jan Beránek, Mgr. Ing. Ivan Ládr a Ing. Vladimíra Lesenská. - členové, volební komise byla zvolena ve složení: MUDr. Jan Vaník, Mgr. Jana Tichá - členové. Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Miloslav Beránek a PharmDr. Irena Černínová, zapisovatelem byl určen Ing. Jan Paštika, tajemník MěÚ.

Hlasování: 17 pro 0 proti 0 zdržel se

K BODU 5

Zastupitelstvo města projednalo návrh organizačního řádu voleb, který je přiložen k zápisu. Organizační řád byl schválen.

Hlasování: 17 pro 0 proti 0 zdržel se

K BODU 6

Předsedající konstatoval, že na základě přijatého organizačního řádu voleb zastupitelé města musí rozhodnout o způsobu hlasování a to buď veřejné nebo tajné.

Vzhledem k tomu, že v Týništi nad Orlicí byly při ustavujícím zasedání zastupitelstva města volby vždy tajné, navrhujeme, aby tomu bylo i tentokrát.

Hlasování pro tajnou volbu: 10 pro 7 proti 0 zdržel se

K BODU 7

Volba starosty

Byly podány dva návrhy: Pavel Nadrchal kandidaturu odmítl
Ing. Jana Galbičková


Výsledek hlasování: Ing. Jana Galbičková 12 pro 5 proti 0 zdržel se

Starostkou města byla zvolena Ing. Jana Galbičková
Volba 1. místostarosty

Byly podány dva návrhy: MUDr. Josef Otava
MUDr. Jan Vaník

Výsledek hlasování: MUDr.Josef Otava 10 hlasů
MUDr. Jan Vaník 6 hlasů
1 zdržel se

1. místostarostou byl zvolen MUDr. Josef Otava

Volba 2. místostarosty

Byl podán jeden návrh: Pavel Nadrchal

Výsledek hlasování: Pavel Nadrchal 10 hlasů
2. místostarostou byl zvolen pan Pavel Nadrchal
Volba 4. člena rady města

Byly podány dva návrhy: MUDr. Jan Vaník
PharmDr. Irena Černínová

Výsledek hlasování: MUDr. Jan Vaník 6 hlasů
PharmDr. Irena Černínová 10 hlasů
1 zdržel se

4. členem rady města byla zvolena PharmDr. Irena Černínová.
Volba 5. člena rady města

Byly podány dva návrhy: Mgr. Miloslav Beránek
Ing. Markéta Píšová

Výsledek hlasování: Mgr. Miloslav Beránek 6 hlasů
Ing. Markéta Píšová 10 hlasů
1 zdržel se

5. členem rady města byla zvolena Ing. Markéta Píšová

Volba předsedy kontrolního výboru


Byly podány dva návrhy Ing. Ivan Ládr kandidaturu odmítl
MUDr. Jan Beránek kandidaturu odmítl

Jelikož oba kandidáti na předsedu kontrolního výboru odmítli, starostka města vyhlásila 10 min. přestávku, aby se mohli zástupci jednotlivých politických stran a hnutí domluvit na dalším postupu.
Po přestávce byl podán jeden návrh: Ing. Vladimíra Lesenská

Výsledek hlasování Ing. Vladimíra Lesenská 17 hlasů
Předsedou kontrolního výboru byla zvolena Ing. Vladimíra Lesenská.

Volba předsedy finančního výboru

Byly podány dva návrhy: MUDr. Jan Vaník kandidaturu odmítl
Ing. Jaroslav Matička

Výsledek hlasování: Ing. Jaroslav Matička 13 hlasů
Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Jaroslav Matička

K BODU 8
Zastupitelstvo města projednalo záležitost jmenování zástupců města do společností, kde má město majetkový podíl. K tomuto bodu se vyjádřil Ing. Ivan Ládr, který konstatoval, že nevidí důvod v tom, aby zástupce v níže uvedených společností byli vždy starostové, že by se měla nedříve přijmout strategie a pak teprve rozhodnout o prioritách a potom o kvalifikovaném zástupci. Ing. Matička informoval zastupitele, že firma Odeko, s.r.o. je organizace zřízená obcemi, kde je 10 zástupců a všichni jsou starosty obcí, kde podle zkušeností má nejvíce informací právě starosta obce a že nevidí důvod v tom, aby tomu bylo nebylo tak nadále. K tomuto bodu nebylo dále připomínek.

Starostka města dala k tomuto bodu hlasovat:

Do společnosti ODEKO, s.r.o., Týniště nad Orlicí byla navržena Ing. Jana Galbičková Zastupitelstvo města schválilo její jmenování.

Hlasování: 16 pro 1 proti 0 zdržel se

Do Lesního družstva Vysoké Chvojno byl navržen Pavel Nadrchal. Zastupitelstvo města schválilo jeho jmenování.

Hlasování: 13 pro 1 proti 3 zdržel se

Do Dobrovolného svazku obcí Poorlicko byla navržena Ing. Jana Galbičková. Zastupitelstvo schválilo její jmenování.

Hlasování: 16 pro 1 proti 0 zdržel se

Do DSO Křivina byli navrženi Ing. Matička Jaroslav, Nadrchal Pavel, Urbánek Josef. Zastupitelstvo města schválilo jejich jmenování.

Hlasování:

Ing. Jaroslav Matička: 16 pro 1 proti 0 zdržel se

Pan Pavel Nadrchal: 16 pro 1 proti 0 zdržel se

Pan Josef Urbánek: 16 pro 1 proti 0 zdržel se

K BODU 9

Ing. Jan Paštika informoval zastupitele o příloze č. 1 k usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva města. Předmětem byl návrh na poskytnutí odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZM podle § 72 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona o obcích.

K tomuto bodu se opět vyjádřil Ing. Ivan Ládr a dal protinávrh, aby se odměny u členů rady, předsedů výborů, předsedů komisí a neuvolněným místostarostům snížily na 50 % proti navrhovaným částkám. Dále dal protinávrh, aby členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a členové komisí nepobírali žádnou odměnu, vzhledem k tomu, že se jedná o čestné funkce.

O tomto protinávrhu nechala starostka hlasovat:
Hlasování: 1 pro 11 proti 5 zdržel se.

Zastupitelstvo města schválilo odměny podle původního návrhu v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměňování za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, podle přílohy č. 1 k usnesení z tohoto zasedání, s platností od 04.11.2014.

Hlasování: 12 pro 1 proti 4 zdržel se
K BODU 10

Diskuse

Do diskuse se přihlásil MUDr. Jan Vaník ve věci povolebního vyjednávání s tím, že měli jinou představu o zastoupení všech stran, které ve volbách uspěly. Nikdo nás však neoslovil, nikdo s námi nevyjednával a koalice se domluvila hned po volbách v hospodě. Pan MUDr. Vaník dále prohlásil, že vlastně 21 % hlasů se hodilo do koše, z toho můžou mít voliči dojem, že volby jsou stejně zbytečné.

Dále vystoupil v diskusi Mgr. Miloslav Beránek, který některé argumenty zopakoval. Poukázal na poslední jednání ZM, kde bylo vyzdvihováno, že se během jednání ZM v minulém volebním období nepolitikařilo. Situace je však najednou úplně jiná, znovu zopakoval, že se vyhodily hlasy voličů opozičních uskupení a nebyly brány v potaz. Dále se vyjádřil, že by bylo slušné s nimi jednat, že je ze vzniklé situace zklamán, že z jejich strany byl zájem jednat a znovu připomenul, že se v Týništi nad Orlicí dělá politika v hospodě, že pokládá za nutné to říci a že se mu způsob jednání nelíbil.

Závěrem poblahopřál zvoleným zastupitelům do funkcí.

K BODU 11

Předseda návrhové komise MUDr. Jan Beránek přednesl návrh usnesení. K usnesení nebyly připomínky a bylo schváleno.

Hlasování: 17 pro 0 proti 0 zdržel se

K BODU 12
Zasedání ukončila v 19.30 hodin starostka Ing. Jan Galbičková.
Zápis pořízen dne: 10.11.2014

Zapsal: Ing. Jan Paštika

3) Zvukový záznam - 4110300.mp3
 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.