Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Informace ohledně přípravy účasti firmy Dabona na akci Přednádraží

22. května 2011 v 19:56 | IL |  Veřejné zakázky
Text obsahuje informace o tom, jak na se připravovalo výběrové řízení, v němž Dabona získala účast na zakázce Přednádraží.

K problému již byly vydány tyto články:
Odpovědi na dotazy ze dne 9.11.2010
Poskytování informací o výběrovém řízení:
Dle §80 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je zadavatel povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpis nebo její opis.
Ing. Ivan Ládr nebyl uchazečem v tomto výběrovém řízení. Uchazeč = osoba, jež předložila nabídku.
Dle §75 odst. 6 jsou členové hodnotící komise povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi. To platí obdobně i pro jiné osoby, které byly na jednání přizvány veřejným zadavatelem nebo hodnotící komisí.
Dle §71 odst. 2 jsou členové komise povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi.
Je na zadavateli, zda informace o výběrovém řízení poskytne či nikoliv. Dle zákona o svobodném přístupu k informacím by se měly poskytovat pouze takové informace, které neobsahují citlivé údaje, údaje týkající se obchodního tajemství apod. Dle konzultace na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže lze považovat nabídku za dokument, jež obsahuje mnoho údajů týkajících se obchodního tajemství - např. reference, pojistnou smlouvu apod. Za veřejně přístupné informace lze považovat ty, které zadavatel někde uveřejnil - tzn. výzva k podání nabídky, výpisy z usnesení.
Dotazy doručené od: Ing. Ivana Ládra
1. Kopie zápisu z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 13.9.2010.
Zápis z jednání Rady města Týniště nad Orlicí ze dne 13.9.2010 je přílohou.
2. Podle jakých pravidel (směrnice města apod.) proběhlo výběrové řízení na služby administrování výběrových řízení a dalších služeb souvisejících s akcí "Rekonstrukce přednádraží Týniště nad Orlicí" (dále jen " výběrové řízení 1")?
Výzva k podání nabídky byla vypsána v souladu s §12 odst. 3 a §18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Projekt "Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí" byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Žadatel proto musí respektovat mimo jiné hlavně pokyny a manuály tohoto operačního programu - tzn. město Týniště nad Orlicí muselo respektovat Přílohu č. 11 Příručky pro žadatele a příjemce: Pokyny pro zadávání veřejných zakázek, jež podrobněji popisují zejména zadávání zakázek malého rozsahu.
3. Kdo na městě připravoval výběrové řízení 1?
Výběrové řízení připravoval a celé administroval: Ing. Jaroslav Matička a Zdeněk Hejna
4. Jaké byly podmínky výběrového řízení - prosím o zaslání kopie zadání výběrového řízení 1?
Podrobněji viz. výzva k podání nabídky.
5. Jakým způsobem bylo výběrové řízení 1 zveřejněno?
Výběrové řízení bylo uveřejněno na:
· internetových stránkách města Týniště nad Orlicí - na elektronické úřední desce
· úřední desce města Týniště nad Orlicí
6. Kdy bylo výběrové řízení 1 zveřejněno?
Výběrové řízení bylo uveřejněno na:
· internetových stránkách města Týniště nad Orlicí - na elektronické úřední desce
ovyvěšeno: 19.8.2010
osejmuto: 16.10.2010
· úřední desce města Týniště nad Orlicí
ovyvěšeno: 19.8.2010
osejmuto: 6.9.2010
7. Jaká byla lhůta od zveřejnění výběrového řízení 1 pro podání nabídek?
Výběrové řízení bylo uveřejněno: 19.8.2010
Konec lhůty pro podání nabídek: 30.8.2010
Lhůta pro podání nabídek činila 11 dní. Dle pokynů Regionálního operačního programu musí činit lhůta pro podání nabídek minimálně 10 dnů ode dne uveřejnění výzvy.
8. Které firmy byly přímo městem osloveny s nabídkou k účasti ve výběrovém řízení 1?
Oslovené firmy: Ingeniring Krkonoše a.s., DABONA s.r.o., Regional Development Agency
9. Kdo oslovené firmy vybíral a podle jakých kritérií?
Oslovené firmy byly vybrány na základě dostupných referencí z internetu, z dotazů u investorů, kteří realizovali obdobné veřejné zakázky a na základě předchozích zkušeností.
Vybrané firmy byly odsouhlaseny Ing. Jaroslavem Matičkou a Zdeňkem Hejnou.
10. Které firmy v rámci výběrového řízení 1 podaly své nabídky?
Nabídku podala pouze společnost DABONA s.r.o.
11. Kopie nabídek firem účastnících se výběrového řízení 1.
Z důvodu údajů týkajících se obchodního tajemství, jež jsou uvedeny v nabídce - viz. zákon o svobodném přístupu k informacím, nebude nabídka poskytnuta.
12. V jaké formě firmy své nabídky podávaly a jak bylo zajištěno, aby se s obsahem nabídek nemohl nikdo seznámit před jejich vyhodnocením?
Požadavek na předložení nabídek vycházející z výzvy k podání nabídek:
Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce.
Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být svázány do jednoho svazku. Svazek musí být zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídky jsou uchazeči povinní podat v řádně uzavřené obálce, označené nápisem SOUTĚŽ - Výběr zpracovatele výběrových řízení, zajištění investičně inženýrského dozoru, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a závěrečného vyhodnocení akce na projekt: "Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí" - NEOTEVÍRAT!
Nabídka byla otevřena až na otevírání obálek přede všemi členy komise pro otevírání obálek.
13. Který orgán a v jakém složení vyhodnocoval podané nabídky?
Na otevírání a hodnocení nabídek byla zvolena komise pro otevírání obálek a hodnotící komise.
Složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise - členové:
Ing. Jaroslav Matička; Zdeněk Hejna; Bohuslav Forejtek; Josef Urbánek; Ivana Oubrechtová
Náhradníci členů komise:
Jan Kouba; MUDr Josef Otava; Pavel Nadrchal; Irena Černínová; Ivana Polášková
14. Kopie zápisu o vyhodnocení nabídek.
Do zprávy o otevírání a hodnocení nabídek mohou nahlédnout pouze uchazeči a to maximálně do okamžiku uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.
15. Kopie zadání výběrového řízení zpracovaného firmou DABONA s.r.o. v souvislosti s akcí "Rekonstrukce přednádraží" na dodavatele stavby a na banku poskytující úvěr (dále jen "výběrová řízení 2 + 3").
Výběrové řízení na dodavatele stavby a na banku poskytující úvěr nebylo doposud vyhlášeno.
16. Analogicky informace jako v bodech 5 - 14 pro výběrová řízení 2 + 3.
Výběrové řízení na dodavatele stavby a na banku poskytující úvěr nebylo doposud vyhlášeno.
17. Zda došlo k realizaci bodu 2.5 smlouvy se společností DABONA s.r.o. ohledně rekonstrukce přednádraží a kterým firmám případně část činnosti společnosti DABONA s.r.o. bylo předáno.
Společnost DABONA s.r.o. doposud neuskutečnila žádnou část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob.
 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.