Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Zápis č. 3 z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 20.12.2010

16. ledna 2011 v 20:42 |  Zprávy z rady

Z Á P I S 
č.   3

       z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 20.12.2010


Program:
  1. Kontrola úkolů z minulých jednání
  2. Různé záležitosti

Přítomni: Ing. Matička J., Nadrchal P., MUDr. Otava J., PharmDr. Černínová I., Ing. Lesenská V.


K BODU 1

86/10   -
1 -            splněno (jednání ZM 13.12.2010)
87/10   -
1 -            splněno (jednání ZM 13.12.2010)
1/10     -
1 -            splněno (podmínky pro výstavbu garáží)
            -
2 -            ke kontrole (komise rady)
2/10     -
1 -            a), b), d) splněno (jednání ZM 13.12.2010), c) ke kontrole (kupní smlouva
                              F. D.)
            -
2 -            ke kontrole (Zpravodaj města)
            -
3 -            ke kontrole (zadávání veřejných zakázek)


K BODU 2

-         Rada města projednala návrh na složení výběrové komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek akce "Energetické úspory ZŠ Týniště nad Orlicí". Rada schválila komisi ve složení: Nadrchal P., Beránek M., Hejna Z., Moučka T., Mlatečková M.
      Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se

-         Rada města projednala návrh na složení výběrové komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek akce "Rekonstrukce přednádraží Týniště nad Orlicí". Rada schválila komisi ve složení: Tošovský J., Beránek M., Hejna Z., Serbousková L., Zemanová M.
      Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se

-         Rada města projednala žádost Polikliniky Týniště nad Orlicí, s.r.o., o prodloužení splatnosti nájemného za 4. čtvrtletí 2010, a to z 31.12.2010 na 28.2.2011. Rada žádost o prodloužení schválila.
      Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se

-         Rada města projednala záležitost týkající se stanovení oddacích dnů, kdy nebude vybírán správní poplatek. Rada stanovila tyto oddací dny na pátek v době od 10.00 do 14.00 hodin a sobotu v době od 9.00 do 13.00 hodin. Dále rada schválila právo užívání závěsného odznaku se státním znakem při významných příležitostech a občanských obřadech pro Černínovou I., Lesenskou V., Otavu J., Nadrchala P., Forejtka B.
      Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se

-         Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku p.č. 2035/1 o výměře 242 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s paní N. Z. Pozemek bude užíván jako zahrádka.
      Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se

-         Rada města projednala návrh podmínek na prodej deseti pozemků v lokalitě U Dubu pro výstavbu garáží. Rada města podmínky pro prodej schválila. Dále rada schválila výběrovou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v tomto složení: Matička J., Polášková I., Vašková D. (náhradník Forejtek B.). První kolo pro přijímání obálek s nabídkami bylo stanoveno na 3.1.2011 v 8.00 hodin. Obálky budou přijímány v malé zasedací místnosti městského úřadu.
      Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se

-         Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Služby města o použití rezervního fondu v částce 50.000 Kč na krytí zvýšených nákladů na opravy mechanizačních prostředků. Rada žádost schválila.
      Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se

-         Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městská knihovna spočívající v přesunu částky 18.000 Kč z položky mzdové prostředky do položky ostatní osobní náklady. Důvodem k žádosti je skutečnost, že jedna pracovnice je dlouhodobě nemocná a je nutnost zajistit činnost na pobočkách knihovny, která se uskutečňuje prostřednictvím dobrovolných knihovníků. Rada přesun schválila.
      Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se

-         Rada města projednala žádost Služeb města o snížení odpisů dlouhodobého hmotného majetku o částku 50.158 Kč z důvodu nižší pořizovací hodnoty traktoru RONDO K327. Rada snížení odpisů schválila.
      Hlasování:   5 pro   0 proti

0 zdržel se

-         Rada města projednala žádost příspěvkové organizace ZŠ Týniště nad Orlicí o zvýšení odpisového plánu o 1.414 Kč. Důvodem ke zvýšení odpisového plánu je nákup nápojového automatu. Rada žádost schválila.
      Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se

-         Rada města projednala rozpočtová opatření č. 73 - 78/2010 k 20.12.2010. Rada rozpočtová opatření schválila.
      Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se

-         Rada města projednala žádost firmy MERLIN EU, s.r.o., Třebechovice pod Orebem o změnu nájemní smlouvy. Smlouva na pronájem nebytových prostor v čp. 202, 203 (kino, restaurace) je uzavřena s firmou MURPHYS CZ, s.r.o., Týniště nad Orlicí. Firma MERLIN je skutečným provozovatelem výše uvedených nebytových prostor. Žadatel pan M. Š. je vlastníkem společnosti MURPHYS a zároveň spoluvlastníkem společnosti MERLIN. Dokladem této skutečnosti je výpis z obchodního rejstříku. Změnou nájemní smlouvy dojde ke zjednodušení administrativy a bude také vyjádřen skutečný stav pronájmu. Rada města změnu nájemní smlouvy schválila.
      Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se

-         Rada města vzala na vědomí záležitosti týkající se dílčích kroků k možným úsporám energií, zprávy z veřejnoprávních kontrol příspěvkových organizací MěBP, ZŠ, Městská knihovna, zprávu ČŠI Hradec Králové o provedení kontroly v MŠ U Dubu, uzavření mateřských škol v období 27.12 - 31.12.2010.

-         Rada města projednala záležitosti týkající se podání žádosti o udělení vlajky obce. Byl předložen návrh vlajky, který zpracoval pan Zdechovský. Návrh vlajky a podání žádosti musí schválit zastupitelstvo města. Po schválení zastupitelstvem je možné podat žádost předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Rada města doporučila projednání žádosti v zastupitelstvu.

-         Rada města byla seznámena se žádostí ZŠ a MŠ PROINTEPO, s.r.o., Hradec Králové o poskytnutí finanční výpomoci na částečné krytí nákladů zařízení. Z Týniště nad Orlicí navštěvují zařízení dva žáci. Rada města doporučila zařadit do rozpočtu 2011 částku 5.000 Kč.Zápis pořízen dne: 23.12.2010
Zapsal: Bohuslav Forejtek


Ing. Jaroslav Matička                                           Pavel Nadrchal
          starosta
                                                  místostarosta    


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.