Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Výběrové komise pro 54 milionů Kč

2. ledna 2011 v 22:30 |  Zajímavosti z radnice
Ve volebních programech stran vládnoucích nyní v Týništi (ODS, ČSSD, SNK-ED)
se slibovaly řádné a průhledné hospodaření a
transparentní zadávání veřejných zakázek.

Byl-li tento závazek myšlen vážně, jeho plnění musí nastoupit nyní a teď, kdy se jedná o zakázkách za 54 milionů Kč (přednádraží, zateplení školy). Poté, co velké akce budou skončeny a peníze utraceny, se již radniční koalice nemusí s průhledností a transparentností namáhat.

Výběrové komise (dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"), §74, je správným označením "hodnotící komise") na výše zmíněné akce jsou schváleny (usnesení rady z 20.12.2010) ve složení:


"Energetické úspory ZŠ Týniště nad Orlicí"
- Nadrchal P. (místostarosta), Beránek M. (komunistický zastupitel), Hejna Z. (vedoucí odboru správy majetku), Moučka T. (generální ředitel firma IPI Efekt, která zpracovávala žádost o dotaci a organizovala výběrové řízení), Mlatečková M.(zaměstankyně firmy IPI Efekt) - úkol komise - otevírání obálek, hodnocení nabídek

"Rekonstrukce přednádraží Týniště nad Orlicí" - Tošovský J. (zastupitel za ODS), Beránek M. (komunistický zastupitel), Hejna Z. (vedoucí odboru správy majetku), Serbousková L. (zaměstnankyně firmy Dabona), Zemanová M. (zaměstnankyně firmy Dabona) -
úkol komise - otevírání obálek, hodnocení nabídek

Jde-li o složení těchto komisí, lze konstatovat, že radniční koalice mohla mít při jejich sestavování šťastnější ruku, s ohledem na slibovanou otevřenost a transparentnost hospodaření.

Účast pana Zdeňka Hejny, ač se nejspíše netěší bezvýhradné důvěře týnišťských občanů, je vcelku logická s ohledem na funkci, kterou zastává.

Jmenování pana Mgr. Miloslava Beránka do komisí je ale těžko pochopitelné. Bývalý učitel těžko může být nositelem odbornosti v komisích pro stavební zakázky.
Nepřináší-li do komise odbornost, co tedy?
O kontrolní funkci s ohledem na jeho příbuzenský poměr k panu Zdeňkovi Hejnovi (tchán pana Hejny) nemůže být řeč.
Dva členové komise jsou blízcí příbuzní, což vylučuje vzájemnou kontrolu jako důvod jmenování většího počtu členů komisí.

Dalšími dvěma členy v každé z komisí jsou zaměstnanci firem, jež získávaly dotace na akce a následně organizovaly výběrová řízení, což jsme v případě firmy Dabona kritizovali.

Nebyl na městě místo pana Mgr. Miloslava Beránka k dispozici někdo, kdo by zvýšil důvěryhodnost komisí?

Jsou-li komise jmenovány tímto způsobem, jistě si zaslouží pozornost způsob jejich práce a rozhodování.

Správné jmenování komisí je jedním z klíčových východisek pro řádné výběrové řízení. Selže-li tento zásadní krok, dochází ke zpochybnění celého výběrového řízení.

Význam řádného jmenování výběrové komise v Týništi nad Orlicí se umocňuje tím, že dle §71 odst. 3 zákona nebyla v Týništi jmenována komise pro otevírání obálek a její funkce byly postoupeny na výběrovou komisi. I tím je oslabena kontrolní funkce komisí.

K problému jsme převzali z článku BLÁHA, Pavel. Smysl vnitřního kontrolního systému veřejného zadavatele veřejných zakázek. Učetnictví neziskového sektoru. 2008, 6, s. 24.


"………………………..
Hodnocení nabídek

       Veřejný zadavatel musí ustanovit hodnotící komisi (v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním) pro účely hodnocení nabídek. Pro členství v hodnotí komisi platí požadavky vyjádřené v § 74 odst. 3-6. V rámci kontrolního systému je vhodné, aby zadavatel:

* Předem určil statut této komise s ohledem na § 74 odst. 7-9, § 75-80 ZVZ.

       * Vybíral za členy komise odborně znalé a morálně způsobilé členy (při zachování požadavků ZVZ viz § 74), u nichž má záruku správnosti postupu.

       * Jmenoval členy a náhradníky členů hodnotící komise (Jmenovací dekret s podpisem a přijetím jmenování), zajistil písemné prohlášení členů komise o jejich nepodjatosti ve vztahu k VZ (viz § 74 odst. 7 a 8).

       * Pozval v termínu nejméně 7 dnů předem členy (resp. náhradníky) hodnotící komise k jejímu jednání.

       * Zajistil volbu předsedy a místopředsedy hodnotící komise.

       * Případně určil, jiné osoby, jež se budou účastnit jednání hodnotící komise.

       * Zajistil, aby o jednání hodnotící komise byl sepsán konkrétní protokol (s přehledem hlasování a stanovisek jednotlivých členů hodnotící komise. Vhodným nástrojem by mohl být i záznam z jednání komise jako součást dokumentace. Mohl by pomoci zdokumentovat postupy komise např. dle § 76 a § 77) o jednání s popisy všech členů a vyjádřením jejich názoru.

       * Zajistil od členů hodnotící komise (i od jiných určených nebo přizvaných osob) zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dovědí v souvislosti se svojí účastí v hodnotící komisi.

       * Zajistil, aby hodnotící komise (pokud je k tomu pověřena viz § 75 odst. 6) posoudila splnění kvalifikace ze strany dodavatelů.

       * Zajistil, aby hodnocení nabídek probíhalo dle nastavených kriterií - (viz statut komise a odpovědnost členů a náhradníků hodnotící komise + hodnotí tabulka pro každého z hodnotitelů s vyjádřením jeho individuálního hodnocení jako příloha k protokolu o jednání).

       * Rozhodl o novém hodnocení (§ 79 odst. 5), pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený ZVZ. Ustanovil pro daný případ novou komisi, nebo rozhodl sám a zajistil protokol (zprávu - § 79 odst. 5) o posouzení a hodnocení nabídek.

       * Zajistil, aby hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek vypracovala zprávu dle § 80 odst. 1 ZVZ, s podpisy členů komise a její předání bezprostředně po ukončení činnosti hodnotící komise spolu s nabídkami a úplnou dokumentací související s její činností zadavateli.
……………………………………………………"
 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.