Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Boj proti korupci v Týništi nad Orlicí

1. srpna 2010 v 22:43 | IL |  Týnišťské volby 2010
Nezávislé sdružení Nové Týniště považuje za prioritní zamezit jakékoliv možnosti nehospodárného nakládání s penězi z městského rozpočtu.
Jedná se o náročný úkol.

Hodláme v maximální míře využít návodů a doporučení Transparency International, což je nevládní organizace zabývající se bojem proti korupci.

Starosta Týniště nad Orlicí Ing. Jaroslav Matička tvrdí, že v Týništi nad Orlicí korupce neexistuje.Při sběru podpisů na petici podporující kandidaturu našeho sdružení ve volbách jsme od občanů slyšeli často odlišný názor. Nikdo nám nepředložil důkazy tato tvrzení podporující. Možná skutečně v Týništi nad Orlicí korupce neexistuje.

Pak by ale bylo třeba se zamyslet minimálně nad pochybnostmi a nedůvěrou občanů. Nebylo by vhodné vytvořit takový systém zadávání zakázek městem a takový způsob informování občanů, který by jakékoliv pochybnosti rozptýlil?

Neselhali dosavadní zastupitelé města přinejmenším v tomto?

Zde jsou odkazy na některé podnětné výstupy Transparency International ohledně hospodaření obcí.


I u menší zakázek se musí šetřit a šanci pracovat pro město musí mít jen ten, kdo nabídne nejnižší cenu. Transparency International na toto téma zpracovalo průzkum.


Jako další zásadní opatření, které v případě našeho úspěchu v obecních volbách prosadíme, bude, že všechny smlouvy na dodávky pro město nebo organizace napojené na městský rozpočet budou v plném rozsahu zveřejněny na internetu.

Co na to obchodní tajemství?

Zcela jednoduché. Jako podmínka uzavření smlouvy za město bude vyžadována doložka: "Smluvní strany souhlasí s tím, aby text smlouvy byl v plném rozsahu zveřejněn na internetu."

Kdo nebude souhlasit, má smůlu.

Veřejnost má právo vědět, jak se nakládá s penězi, jež dává do městského rozpočtu (dovoluji si čtenáře odkázat na červnový článek Kolik platíme Týništi?)

Za naprostou samozřejmost považujeme, že rozpočet města, všechny jeho změny i závěrečný účet za uplynulý rok budou zveřejněny na internetu v nejpodrobnějším členění, jež bude k dispozici. Toto se týká i organizací napojených na město - např. technických služeb.

Toto se zatím neděje. V Týnišťském zpravodaji byl zveřejněn pouze rozpočet v hrubém členění, ze kterého v řadě případů nelze vyčíst, na co jsou konkrétně peníze vynakládány.

Co před námi občany město tají?

Tuto otázku jsme si položili 1.8.2010.

Dnes (16.8.2010)  k tomu mohu sdělit, že pan starost přislíbil poskytnutí podrobných podkladů o hospodaření města od roku 2006 do dnešní doby.
S podklady se seznámíme a o výsledku Vás budeme informovat.
Všechny podklady samozřejmě uveřejníme na tomto blogu.
 


Anketa

Existuje na Městském úřadu v Týništi nad Orlicí korupce?

ANO 61.8% (68)
NE 10.9% (12)
NEVÍM 27.3% (30)

Komentáře

1 David Hampl David Hampl | E-mail | 2. srpna 2010 v 16:00 | Reagovat

Dobré odpoledne. Uveřejňování smluv na internet podle mě není dobrý nápad. Každá smlouva obsahuje spoustu osobních i citlivých údajů, a v tomto případě může docházet k jejich zneužití. Také mi přijde diskriminační, vyloučit z výběrového řízení toho, kdo se zvěřejněním smlouvy nebude souhlasit právě z výše uvedených důvodů.

Existuje přece zákon o veřejném přístupu k informacím, a kdo bude mít jakékoliv pochybnosti, může si smlouvu na úřadě vyžádat a prohlédnout si ji.
To samé platí i o městkém rozpočtu.

A k Vaší poslední otázce, pokud máte podezření, že město před námi něco tají, mohli jste si daný rozpočet vyžádat, zkontrolovat a zveřejnit článek, zda je tomu opravdu tak. Věřím že by to bylo časově náročné, ale pro mě, jako čtenáře by to mělo větší hodnotu, než toto nic neříkající populistické heslo.

2 Ivan Ládr Ivan Ládr | 3. srpna 2010 v 10:02 | Reagovat

[1]:Vážený pane Hample.
Děkuji Vám za Váš komentář. Připomenul mi skutečnost, že, sejde-li se nad jedním problémem pět lidí, budou mít osm názorů, jak tento problém vyřešit.
Ačkoliv se tedy neshodneme, doufám, že alespoň oceníte otevřenost diskuse a třeba si najdete v našem programu jiné body, jež Vám budou sympatické.
Dovolte mi, abych v reakci na Váš komentář blíže osvětlil svůj názor na danou věc.
1.    Citlivé údaje ve smlouvě
Položme si otázku, které údaje ve smlouvě by mohly být tak citlivé, aby to bránilo zveřejnění smlouvy.
V zásadě se může jednat o osobní údaje – jméno, příjmení, název právnické osoby, IČ, rodné číslo, DIČ, adresa a o obchodní tajemství – cenové údaje, apod.
Pokud jde o osobní údaje podnikatelů fyzických i právnických osob, tyto údaje jsou již zveřejněny (s výjimkou rodného čísla, jež ale ve smlouvách být nemusí) v různých státem provozovaných databázích (např. Ares, obchodní rejstřík apod.). Zveřejněním smlouvy tedy tyto subjekty nějak nepoškodíte. Navíc část údajů můžete dát do nezveřejňované přílohy smlouvy, tj. do zveřejněné části dáte jméno, příjmení nebo název právnické osoby a IČ, zbytek údajů do přílohy, která bude nezveřejněná. Podle IČ si ale může každý najít další údaje ve veřejných databázích.
Otázkou může být, jak postupovat u nepodnikatelů, se kterými město uzavírá např. nájemní smlouvy. Opět ale můžete postupovat obdobně. Citlivé údaje dáte do neveřejné části smlouvy.
Vždy ale je důležité, aby se vědělo, s kým město uzavřelo smlouvu.
V případě obchodního tajemství si neumím dost dobře představit, co by mohlo zveřejnění smlouvy bránit. Když si vezmete třeba telefonní operátory, ceny a obchodní podmínky jsou v 90% přístupné na internetu a tyto firmy tím nějak netrpí. I kdyby se něco našlo, dále nastiňuji, jak by se dle mého názoru mělo postupovat.
V obecné rovině zde jistě máme jakýsi konflikt zájmů. Na jedné straně zájem veřejnosti kontrolovat veřejnou moc představovanou městem, na druhé straně zájem subjektů vstupujících s městem do smluvních vztahů na utajení.
Tyto zájmy je třeba rozumným způsobem vyvážit.
Já zastávám názor, že v rámci platné legislativy, je zcela nezbytné se maximálně přiklonit na misku veřejné kontroly.
Korupce je rakovina, která rozežírá efektivnost hospodářství i podlamuje morálku lidí.
Veřejná kontrola představuje jeden ze způsobů, jak korupci zamezit.
Je-li na internetu např. smlouva na rekonstrukci toalet, každý, kdo se ve stavebnictví vyzná, konkurence firmy, jež zakázku získala, může posoudit, zda smlouva byla uzavřena za obvyklých podmínek, a proti případnému plýtvání vystoupit.
I kdyby se v současné době žádné korupční jednání v Týništi n.Orl. nekonalo, zveřejňováním smluv a informací omezíte i podezření, že se děje něco nekalého. Důvěra občana ve své představitele na městě rovněž velmi důležitá.
2.    Diskriminace
O diskriminaci podle mého mínění lze hovořit, když se právní postavení určité skupiny osob zhoršuje z důvodů, které veřejnost odsuzuje. Např. neuzavřete pracovní smlouvu s člověkem, protože Vám přijde starý.
V případě doložky umožňující smlouvu s městem zveřejnit ale žádný hanebný důvod na straně města neexistuje. Naopak jde o veřejný zájem, aby občané byli informováni o činnosti města a mohli jej kontrolovat.

3.    Zákon o veřejném přístupu k informacím
Tento zákon jistě existuje. Podle mých zkušeností ale úřady nemají rády, když jim někdo vidí pod pokličku. Žádosti o informace vyřizují liknavě, část informací Vám stejně neposkytnou. Vy se můžete právními prostředky bránit. Bere Vám to peníze, čas a nervy. Kolik občanů asi podstoupí takové utrpení, aby nějakou informaci získalo.
I kdyby úřady fungovaly, jak mají, i tak tento formální postup představuje překážku informování, neboť jde o určitou námahu, kterou musíte vynaložit.
Jste-li pracující člověk, nemáte času nazbyt a jistě uvítáte, když potřebná námaha bude minimální.
Proč by město, jež stojí o důvěru občana, nedalo na internet maximum informací hned, aby občané z něho nemuseli dolovat, co je zajímá?

Pokud jde o podrobný rozpočet, na městě jsem si o něj požádal a byl jsem odmítnut.

Abychom ale neteorizovali, zašlu si na město žádost o poskytnutí podrobného rozpočtu na rok 2010, závěrečného účtu za 2009 a účetní závěrky za rok 2009. O výsledku Vás budu informovat na tomto blogu.

4.    Populistické heslo
O svém pokusu rozpočet získat jsem se zmínil již výše.
Nevím, zda řečnickou otázku, zda město před občan něco tají, považovat za populistickou.
Tato otázka mne skutečně v souvislosti s pokusy podrobný rozpočet získat napadla. Nebyla motivována snahou v rozporu s vlastním přesvědčením se nějakými prohlášeními nebo sliby zalíbit veřejnosti, což je pro populismus typické.
Uvidíme, jak formální cesta skrze zákon o přístupu k informacím zafunguje.

3 David Hampl David Hampl | E-mail | 3. srpna 2010 v 16:21 | Reagovat

ad 1) V článku ale píšete, že se smlouvy budou zveřejňovat v plném rozsahu. Nyní mi však v komentáři říkáte, že je možné dát některé údaje do neveřejné části smlouvy. To se bude určovat podle toho, jak si kdo řekne? Když už chcete něco prosazovat, neměli byste již mít tyto problémy dávno vyřešeny?

ad 2) Dle stránek Veřejného ochránce práv (kterého mj. také prosazujete), je diskriminace: "odlišné, právem zakázané zacházení s lidmi ve vymezených, srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru". Celosvětový názor na ochranu osobních údajů jistě znáte.

ad 3) To že je časově náročné tyto údaje získat, jsem psál i já. Nemusíte to po mě opakovat. Prosazování Vašeho volebního programu také zabere spoustu času. Do teď jste pro nás občany učinili pouze tolik, že jste založili tento blog, který je založen na spekulacích, ale abyste si opravdu dali práci, a nějaký článek konkretizovali, a zjistili potřebné údaje, to nikoliv. Jak Vám tedy můžeme věřit, že až se dostanete do zastupitelstva, tak něco dělat budete?

Ono samotné Vaše sdružení je, jak se zdá, "spíchnuté horkou jehlou". Petici, která má být odevzdána do 10.8. jsem poprvé viděl teprve minulý týden. Tento blog funguje od června, a je na něm celých (!!!) 11 článků. Volební program, který dle Vašeho vyjádření stále ještě tvoříte, bude tímto tempem pravděpodobně hotov až po nasbírání těch 500 hlasů, nebo dokonce i po samotných volbách. Takové sdružení opravdu podporovat nechci, a nikdy nebudu, a svůj názor budu šířit i mezi svými známými.

4 Ivan Ládr Ivan Ládr | 3. srpna 2010 v 17:10 | Reagovat

[3]:Vážený pane Hample,
děkuji Vám za Váš komentář. Dovolím si na něj stručně reagovat.
ad 1)Smlouvy chceme zveřejňovat v plném rozsahu. Kdyby snad nějaký údaj nebylo možné zveřejnit z důvodu ochrany osobních údajů, byl by v nezveřejňované příloze, pokud by se smlouva bez tohoto údaje neobešla.
Myslím ale, že v praxi takové případy nebudou.
Určoval by to text zákona. Rozhodně by nikdo neměl právo o tom svévolně rozhodovat.
ad 2)Uvedl jste případy, které veřejný ochránce práv označuje za diskriminaci. Sám vidíte, že se žádný z těch případů netýká situace, kdy by obec za podmínku uzavření smlouvy od všech zájemců o tuto smlouvu požadovala souhlas se zveřejněním smlouvy.
ad 3)Děláme, co můžeme. Myslím ale, že zatím žádná z volebních stran, co se budou ucházet o přízeň voličů v komunálních volbách neudělala více. Já jsem alespoň žádný jiný program do voleb ani jinou internetovou prezentaci neviděl.
ad poslední odstavec)
Naše sdružení vzniklo v červnu tohoto roku. Nevidím na tom nic špatného.
Program skutečně tvoříme a ubezpečuji Vás, že bude hotový včas, aby se občané mohli rozhodnout zda nám 15. a 16.10. dají svůj hlas.
Respektujeme Vaše právo nás nepodporovat i agitovat ve prospěch subjektů, které jsou Vám sympatičtější než Nezávislé sdružení Nové Týniště.

5 David Hampl David Hampl | E-mail | 3. srpna 2010 v 17:57 | Reagovat

ad 2) Právě poslední případ (světový názor na ochranu osobních údajů) se týká tohoto případu. Dle Vašeho článku (nikoliv diskuze) mi z toho jasně vyplívá, že pokud nebudu souhlasit s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu, tedy včetně osobních údajů, mám smůlu. Z této diskuze nakonec vyplynulo, že zveřejňování bude jinak. Tím je odstavec ohledně zveřejňování neplatný.

ad 3. a poslední odstavec) Volební strany již mají jistotu účasti u voleb. Proto ho mohou zveřejnit klidně měsíc před volbami, a volič se rozhodne. Vy nejdříve potřebujete 500 podpisů, abyste mohli k volbám. Na základě čeho, bych Vám měl petici podepsat, když 7 dní před jejím odevzdáním ještě nemáte ani kompletní program. To mě má přesvědčit, že v případě úspěchu budete na radnici jednat v mém zájmu? Bohužel.

6 Ivan Ládr Ivan Ládr | 3. srpna 2010 v 19:29 | Reagovat

[5]:Vážený pane Hample, prostě se neshodneme. To je ve světě zcela běžné. Abych Vám řekl pravdu, moc nerozumím Vašemu pojmu "světový názor na ochranu osobních údajů". Na ochranu osobních údajů jsou názory různé. Pochybuji, že by existoval světový úřad, který by závazně vydával "světový názor".
Tak jako tak to nemá nic společného s diskriminací, což je nerovné zacházení.
Při zajištění informací pro veřejnost, která zahrnuje i uveřejňování smluv, jež za peníze občanů město uzavřelo, žádné nerovné zacházení nechystáme. Pravidla budou stejná pro všechny.
Už jsem také pochopil, že nebudete v táboře našich příznivců.
Budeme se muset snažit přesvědčit jiné naše spoluobčany.
V každém případě Vám ještě jednou děkuji za Vaše názory.

7 David Hampl David Hampl | E-mail | 3. srpna 2010 v 19:42 | Reagovat

Já nevím, jestli vůbec čtete, co Vám píši. Napsal jsem čeho všeho se diskriminace může týkat. Jako poslední je uvedeno "vyznání a světového názoru". Pokud vyspělé státy po celém světě bojují proti zneužívání osobních údajů, tak je to celosvětový pohled (názor) na tuto problematiku. V případě, že mě vyloučíte z výběrového řízení, protože nechci, aby na webu byli mé osobní údaje zveřejněny, je to jasné postavení proti celosvětovému trendu ochrany osobních údajů. Nevím, jak Vám to mám lépe vysvětlit. Nemohu za to, že máte slovo diskriminace zařazeno pouze v souvislosti s barvou pleti, nebo pohlaví.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.